ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

រឿង ៧ យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រី ខ្លាចការ រួ ម ភេ ទ

158

ការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែត្រូវបានគេនិយាយថា ជារឿងសប្បាយ និងជាសកម្មភាពដែលមនុស្សភាគច្រើនចូលចិត្តបំផុត។ ដូច្នេះជាលទ្ធផលនៃការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែជាការឈានដល់ចំ ណុ ច កំ ពូ ល និងបង្កើតបានជាភាពកាន់តែស្និទ្ធស្នាលជាមួយមិត្តប្រុស ឬប្តីទៀត។ យ៉ាងណាមិញ អ្វីដែលគេច្រើនតែមិនលើកយកមកនិយាយនោះ គឺការពិតមួយចំនួនដែលការ រួ ម ភេ ទ ឲ្យមនុស្សស្រីមួយចំនួនភ័ យ ខ្លា ច។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


បញ្ហារូបសម្បត្តិ រា ង កា យ៖ ស្ត្រីជាច្រើនតែងមានអារម្មណ៍មិនសូវស្រួលសោះអំពីទម្ងន់ រូបរាងកាយ ទំ ហំ សុ ដ ន់ និងរូបរាងពេលគ្មានសម្លៀកបំពាក់តែម្តង។ អ្វីដែលជាបញ្ហាចំពោះការ រួ ម ភេ ទ នោះ គឺការបើកភ្លើង ឬឲ្យដៃ គូ មើលឃើញរូ ប រា ង គ្មា នសម្លៀក បំ ពា ក់របស់នា ង តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ឈឺ ចា ប់ ខា ង ផ្លូ វ ចិ ត្ត៖ ស្ត្រីច្រើនតែងា យ រ ង ប ញ្ហា ផ្លូ វ ចិ ត្ត ណាស់ សម្រាប់ដៃគូ រួ ម ភេ ទ របស់ខ្លួន។ ស្ត្រីខ្លះ ព្យាយាមជៀ ស ការ រួ ម ភេ ទ ដោយសារតែពួកគេខ្លាចមានប ញ្ហា ផ្លូ វ ចិ ត្ត និងត្រូវការដោះស្រាយនឹងបញ្ហាបាត់ប ង់ ស្នេ ហា បើសិនជាអ្វីមិនដូចបំណងចង់បាន ចំពោះស្នេហាតែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ផោ ម ក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ៖ មិនខ្វល់ថាអ្ន ក ផោ ម ឬបញ្ចេញខ្យល់អ្វីទេក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ វាច្រើនតែជារឿងមួយ គួរឲ្យភ័យខ្លាចចំពោះមនុស្សស្រីណាស់។ ភាពភ័យខ្លាចនេះច្រើនតែកើតមាន លើមនុស្សស្រីដែលមានរោ គ សញ្ញា របស់ ជំ ងឺ រលា ក ពោះ វៀន ដូចជា ការហើមពោះ ទល់លា ម ក ឬរា ក រូស និង ផោ ម ច្រើនតែម្តង។ ម ធ្យោបា យដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ័យខ្លាចនេះ គឺត្រូវញ៉ាំអាហារតិចៗ និងញ៉ាំតែបៃតង ឬតែខ្ញីរយៈពេលពីរបីម៉ោងមុ នពេល រួ ម ភេ ទ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ការឆ្លងជំងឺកា ម រោ គ៖ រឿងដ៏គួរឲ្យខ្លាចមួយទៀតសម្រាប់ស្ត្រី នៅលី វ គឺការធ្វើ តេ ស្តរ ក ជំ ងឺ កា ម រោ គឃើញវិ ជ្ជ មា នតែម្តង។ ជំ ងឺ កា ម រោ គ មួយចំនួន ដូចជា ជំ ងឺ ប៉េ ស អា ច ឆ្ល ងបាន ទោះបីជាប្រើស្រោ ម អ នា ម័ យ ហើយក៏ដោយ។ រឿងដែលសុវត្ថិភាព និងមិនឲ្យឆ្លងជំងឺកា ម រោ គ តែអាចមានភាពស ក ម្ម ខា ងផ្លូ វ ភេ ទ ទៀតនោះ គឺត្រូវមាន ស្នេ ហា ស្មោះមួយ និងមួយ និងសួរប្រវត្តិ ផ្លូវ ភេ ទ របស់ដៃគូផង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការឈឺនៅទ្វា រ មា ស៖ នេះគឺជាជំងឺមួយប្រភេទ ដែលសាច់ដុំក្នុងទ្វារមា ស មា ន ការកន្ត្រាក់ ឬរឹងជាប់ដោយខ្លួនឯង។ រឿងនេះច្រើនតែបង្កឡើងដោយ ការថប់អារម្មណ៍ក្នុង ពេល ស៊ ក ប ញ្ចូ លលិ ង្គ ក្នុងទ្វា រ មា ស តែម្តង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


ខ្លា ចកា រ មា ន ផ្ទៃ ពោះដោយចៃដន្យ៖ ការភ័យខ្លាចមួយនេះ ច្រើនតែកើតមានលើស្ត្រី មួយចំនួន ដែលធ្លា ប់ ឆ្ល ង កា រកា ត់ រំ លូ ត កូន ឬធ្លា ប់ មា ន ផ្ទៃ ពោះ ដោយ ចៃដន្យតែម្តង។ រៀបមួយដើម្បីលុបបំបាត់ការភ័ យ ខ្លាច នេះបាន គឺត្រូវប្រើប្រាស់ ស្រោ ម អ នា ម័ យ ជានិច្ចក្នុងពេល រួ ម ភេ ទ និងសិក្សាពីរបៀបនៃការប្រើប្រាស់វាឲ្យបានត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


រួ ម ភេ ទ ទាំងថ ប់អា រ ម្ម ណ៍៖ ការ ថ ប់ អា រម្ម ណ៍នេះមិនត្រឹមតែកើតមានលើមនុស្សប្រុសទេ តែមនុស្សស្រីក៏ជួបបញ្ហានេះដែរ។ ការបារម្ភថា អ្នកនឹងមិនអាចធ្វើបានយ៉ាងល្អក្នុង ពេ ល រួ ម ភេ ទ ឬមិនអាចផ្តល់ការសប្បាយដល់ ដៃ គូ នោះ គឺអាចប៉ះពាល់ដល់ជីវិតផ្លូវភេទអ្នកបាន។ មធ្យោបាយតែមួយ ដើម្បីចៀសផុតការថប់អារម្មណ៍នេះ គឺត្រូវនិយាយជាមួយ ដៃ គូ និងអំពីអ្វីដែលអ្នកទាំងពីរចង់បាន៕


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!