ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

តិ ចនិ ចម៉ា ស្សាក្បា លសុ ដ ន់ ស្រ្តី រ ហូ តដ ល់ នា ងចំ ហ រ មា ត់ខ្លាំ ង ឬ ថ្ងូ រ បា ន

72

មានបុរ សច្រើនណាស់ដែលយល់ថា វិ ធី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី ឈា នដ ល់ចំ ណុ ច កំ ពូ ល នោះមានតែកា រ រួ ម ភេ ទ តា ម មា ត់ ឬតា ម ទ្វា មា ស ប៉ុណ្ណោះ។ ប៉ុន្តែពួកគេមិនបានដឹងថា ក្បា ល សុ ដ ន់ របស់ ស្រ្តី គឺជាកន្លែងដែលមានរំ ញោ ច ខ្លាំ ង បំ ផុ ត មួយ ហើយក៏អាចធ្វើឲ្យនា ងឈា នដល់ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ខ្លាំ ងក្លាដែរបើសិនជាមា នកា រភ្ញោ ចបា នត្រឹ មត្រូ វ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មែនហើយ អ្នក ពិ ត ជា អា ច ធ្វើ ឲ្យ នា ង ថ្ងូ រ ថា ស្រួ ល ខ្លាំ ងតា មរយៈការប្រើប្រាស់ មា ត់ និង ម្រា ម ដៃ ដើ ម្បី ម៉ា ស្សា ដល់ក្បា លសុ ដ ន់ រ ប ស់ នា ង។ ដើម្បីធ្វើបាន អ្នកគួរតែសិក្សាអំពីគន្លឹះដូចខាងក្រោមនេះសិន៖

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដុ ត ក ម្តៅ៖ មែនហើយដើម្បីចូលដល់ ស មរ ភូមិ ក្តៅ សា ច់ខ្លាំ ង អ្នកត្រូវតែដុ ត អា រម្មណ៍នា ងសិ ន។ ចូរចាប់ផ្តើ មដោយកា រ ថើ បខ្លាំ ង ក្លា និងប្រកបដោយ ត ណ្ហា។ ចូរប្រើខ្សែភ្នែក និងលិ ឍត្រ ចៀក របស់នាង។ ចូរស្ទា ប និងអ ង្អែ លខ្ន ង ដៃ និងភ្លៅ របស់នា ងសិ នដើម្បីនា ងមានអា រម្ម ណ៍ខ្លាំ ង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

វា យលុ កសុ ដ ន់រប ស់នា ងតែម្តង៖ ក្រោយមក ចូរថើ បក ញ្ចឹ ងក និងស ម្តៅទៅ សុ ដ ន់របស់ នា ងទៅ។ ចូរធ្វើការ ត្រ ក ងសុ ដ ន់នា ងទាំ ងទ្វេជាមួ យដៃទាំ ងសងខាង និងប្រើ ម្រា មដៃ ច្រ បា ច់ជា រវ ង្វង់។ ចូរចាំថា មិនត្រូវប្រើកម្លាំងខ្លាំ ងពេកទេ តែចូរធ្វើការម៉ា ស្សាបែ បថ្ន មៗ និងយឺតៗទើ បនាងពេញចិត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

សំ ដៅទៅក្បា លសុ ដ ន់ ៖ នៅពេលដៃអ្ន កបានប៉ះ ក្បា លសុ ដ ន់នា ងហើយនោះ អ្នកនឹងមានអា រម្មណ៍ថា វាពិតជារឹ ង ហើយក៏ជាសញ្ញាបញ្ជាក់ថា នា ងមានអា រម្មណ៍ខ្លាំងណា ស់ហើយ។ ចូរប្រើ មា ត់ដើ ម្បី ថើ ប និងលិ ឍក្បា លសុ ដ ន់នោះ ព្រ មទាំ ងជ ញ្ជ ក់ថ្ន មៗទៅ។ ចូរប្រើអ ណ្តា តលុ ញជារវង្វ ង់ថ្ន មៗ និងចាប់ផ្តើ មជញ្ជ ក់ខ្លាំ ងបន្តិ ចម្តងៗ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រើ ធ្មេ ញជួ យ៖ ខណៈពេលដែលអ្ន កកំពុងតែជ ញ្ជ ក់ ក្បា ល សុ ដ ន់ មិនត្រូវខាំ ក្បា លសុ ដ ន់នា ងទេ ព្រោះវាអាចប ង្កជាការឈឺ ចា ប់បាន។ អ្ន កអាចខាំ របៀ បញ៉េ ញ តិ ចៗបាន តែមុននឹងធ្វើបែបនេះគួរតែសួ រ នា ងសិ ន។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចាយពេលឲ្យយូរបន្តិច៖ ចូរបន្តធ្វើបែបនេះយ៉ាងហោចណាស់ ១០ ទៅ១៥នាទី ហើយអ្វីដែលសំខាន់បំផុត ចូរយកចិត្តទុកដាក់ទៅលើសុ ដ ន់ ទាំងពីរឲ្យ ស្មើរៗគ្នាផង។ ដើម្បីធ្វើឲ្យនា ងចា ប់ផ្តើ មឈា នដល់ ចំ ណុ ចកំ ពូ ល ចូ របង្កើន និងកា ត់បន្ថ យសម្ពា ធនៃការជ ញ្ជ ក់ក្បា លសុ ដ ន់ និងអ ង្អែ ល ភ្លៅ និងកំ ប៉េះគូ ថនា ងផង៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!