ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

៦សំណួរ ពីការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួនឯ ង

73

អារម្មណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ ដល់ត្រើយស្រ ណុកសុ ខស្រួ លមិនមែនសំដៅតែទៅលើការរួ ម ភេ ទរវាងមនុ ស្ស និងមនុ ស្សទេ។ បុគ្គលម្នាក់ក៏អាចឡើងឋា នសួ គ៌ ត ណ្ហាតាមរយៈការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួនឯងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មិនខុសអ្វីពីបញ្ហា រួ ម ភេ ទ ទ្វេ ឬព ហុភាគីទេ ការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួនឯងថ្វីដ្បិតតែជារឿង និងសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ក៏ពិតមែន ប៉ុន្តែវាជាបញ្ហាដ៏ចម្រូងចម្រាស និងស្ថិតក្រោមសម្ពាធផ្លូ វចិ ត្ត និងគំនាបពីវប្បធម៌របស់បណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើអ្វីទៅដែលហៅថាការ ស ម្រេ ចកា ម ដោយខ្លួ នឯ ង? ការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួ នឯ ង គឺជាការស្វែងរកភាពស្រណុកសុខស្រួល ផ្លូ វ ភេ ទ ដោយគ្មានវត្តមានភាគីដទៃទៀត។ មនុ ស្សអាចស ម្រេ ចកា មដោយខ្លួ នឯ ងតាមរយៈការប បោ សអង្អែ ល និងប្រើដៃ ឬឧបក រណ៍ជំនួយ ផ្លូ វ ភេ ទ នានាដើម្បីបំពេ ញចំណង់ កា ម គុ ណឲ្យដល់ចំ ណុ ច កំពូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះបុ រ ស ការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួនឯងភាគច្រើនប្រព្រឹត្តទៅដោយការប្រើដៃ កា ន់លិ ង្គ របស់ខ្លួ ន ហើយធ្វើចលនាសាប់ចុះឡើងតាមចង្វាក់រហូតដល់បា ញ់ទឹ ក កា ម ឬក៏តាមរយៈការប្រើឧប ករណ៍សិ ច រា ង ដូចពែង ដែលមានរ ន្ធស្រ ដៀ ងយោ នី របស់ ស្ត្រី។ រីឯនា រី ការស ម្រេ ច កា មខ្លួ នឯងភាគច្រើន គឺជាកា រ ប្រើ ម្រា ម ដៃ ឬ លិ ង្គសិ ប្ប និ មិ្ម តស៊ កប ញ្ចូ ល ហើយធ្វើចលនាចុះឡើងរហូតដល់ ចំ ណុ ច ស ម្រើ ប កំ ពូ ល។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើស្ថិតនៅវ័យណាដែលមនុស្សភាគច្រើនចាប់ផ្ដើមអនុវត្តកា រ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួ នឯ ង? ជាទូទៅ ក្នុងអំឡុងពេលអន្តរកាលដែលធ្វើឲ្យមនុស្សវិវឌ្ឍពីវ័ យកុមា រ ទៅវ័យជំទង់ ពួកគេក៏មានការប្រែប្រួលទាំងរូបរាងកាយ និងផ្លូ វអា រ ម្ម ណ៍។ កុមារធំពេញវ័យទាំងរូបរាងកាយ និងចិត្តគំនិត ហើយពួកគេភាគច្រើនកើតការងឿងឆ្ងល់ អំ ពី ផ្លូ វ ភេ ទ

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដោយសារការលូតលាស់នៃប្រ ដា ប់ ភេ ទ របស់ខ្លួនគួរឲ្យកត់សម្គាល់។ ក្មេងមួយចំនួនចាប់ផ្ដើមទទួលអារម្មណ៍ ស្រើ ប ស្រា លពេលប៉ះពាល់ តំបន់ អា ថ៌កំ បាំ ង រប ស់ ខ្លួ ន ហើយជួនកាលពួកគេក៏បានស្វែងយល់ពីមិត្តភក្តិ និងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយពីកា រ ស ម្រេ ច កា មដោ យខ្លួនឯ ងនេះផងដែរ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើការ ស ម្រេ ច កា មដោ យ ខ្លួនឯងមានផលប៉ះពាល់ដល់សុខភាពមនុស្សដែរឬទេ? ផ្ទុយគ្នាទៅនឹងជំនឿមួយចំនួនដែលថា កា រ ស ម្រេ ចកា ម ដោយខ្លួនឯងអាចធ្វើក្មេងដុះរោម និងក្លាយជាមនុស្សអសមត្ថភាពមានកូ ន ក្លាយទៅជាងងឹតភ្នែក ឬវិ វត្តទៅ រោ គ ផ្លូ វចិ ត្តមួយចំនួនតា មកា រពិតវេជ្ជបណ្ឌិតឯកទេសខាង បន្តពូ ជបានចាត់ទុកថា ការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួនឯងជាសេរីភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ ហើយវាមិនមានផលប៉ះពាល់អ្វីទៅដល់សុ ខភាពនោះទេ ដរាបណាវាត្រូវបានអនុវត្តតាមបែបបទត្រឹមត្រូវ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ករណីដែលមាន ផលប៉ះពាល់លុះត្រាតែបុគ្គលនោះ អនុវត្តនូវវិធីនេះច្រើនដងហួស ហើយយើងមិនអាចកំណត់បានច្បាស់ទេ ថាធ្វើប៉ុន្មានដងទើបល្អនោះ ព្រោះវាអាស្រ័យទៅតាមសុខភាពរបស់បុគ្គលម្នាក់ៗ។ តែជាការផ្ដល់យោបល់របស់អ្នកស្រាវជ្រាវគួរតែធ្វើសកម្មភាពកុំឲ្យ ច្រើនជាង ២ ឬ ៣ដងក្នុងមួយសប្ដាហ៍។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ចំពោះក្មេងស្រី តើកា រ ស ម្រេ ចកា មដោយខ្លួនឯងប៉ះពាល់ដល់ដំ ណើ រ ម ករដូ វដែរឬទេ? ការជួយ ខ្លួ នឯ ងនឹងមិនប៉ះពាល់ដល់រ ដូវ ឬការមា នផ្ទៃ ពោះដោយផ្ទា ល់នោះទេ។ ប៉ុន្តែក្នុងករណីដែលវាត្រូវបានអនុវត្តដោយខ្វះអនាម័យ វាអាចបង្កជាជំ ងឺទ្វា រ មា ស អា កា ររ មា ស់ រោ គផ្សិ ត ដាច់រលាត់សា ច់ខ្ចី និងបង្កជាការ ច ម្ល ងមេ រោ គនានា ដែលអាចធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ដំណើរមករ ដូ វ ឬកាត់បន្ថយអ ត្រាមាន កូ ន ដោយសារតែសុខភាពប្រ ដា ប់ប ន្តពូជចុះខ្សោយជាដើម។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើកា រ ស ម្រេ ច កា មដោយខ្លួនឯងធ្វើឲ្យអត់កូ នមែនទេ? ការស ម្រេ ច កា មដោ យខ្លួ នឯ ង ឬ រួ ម ភេ ទដោ យដៃ គឺជាឥរិយា បថ ផ្លូ វ ភេ ទ មួយដែលច្រើនតែធ្វើឡើងនៅពេលមនុ ស្សម្នាក់មិនអាចបំពេ ញបំណង ផ្លូ វ ភេ ទ របស់ខ្លួនឯងបានជាមួយ ដៃ គូ។ តាមធម្មតា កា រ ស ម្រេ ច កា មដោយខ្លួ នឯងមិនបង្កឲ្យអ ស មត្ថ ភា ពក្នុងការបង្កកំណើ តទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប៉ុន្តែបើសិនជាកា រស ម្រេ ចកា មដោ យខ្លួ នឯ ងគឺជាទម្លា ប់ មួយ ហើយច្រើនតែធ្វើវាជាញឹកញាប់ នោះវាពិតជាធ្វើឲ្យមិនអាចមានកូ នជាលក្ខណៈបណ្តោះអាសន្នបាន។ ដើម្បីអាចបង្កកំណើតបាន កោ សិកា មេ ជី វិ ត ឈ្មោ ល មា នកា រទុំ ឬលូ តលាស់ជាមុនសិន ហើយដើម្បីអាចទុំ ឬលូតលាស់បាន វាត្រូវការពេលវេលារហូតដល់រយៈពេល៧២ម៉ោងឯណោះ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើសិនជាអ្នកឧស្សាហ៍មានបញ្ហាដោយសារតែការ ស ម្រេ ចកា ម ដោយខ្លួនឯងពេក នោះ មានន័យថា មេជីវិតឈ្មោលមិ នទា ន់ទុំ គ្រប់គ្រាន់នឹងធ្វើការប ង្កកំ ណើ តឡើយ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

តើធ្វើដូចម្ដេចទើបអា ច ស ម្រេ ច កា មដោយខ្លួនឯងដោយសុវត្ថិភាព? មុននឹងធ្វើកា រ ស ម្រេ ចកា ម ដោយខ្លួនឯង បុគ្គលម្នាក់គួរតែពិចារណាលើកត្តាសុខភាព អ នា ម័ យ និងផ្លូ វចិ ត្ត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ម្រា មដៃ និងឧបករណ៍ជំ នួ យ ផ្លូ វ ភេ ទ ដែលប្រើប្រាស់ក្នុងការស ម្រេ ចកា ម ដោយ ខ្លួ នឯង ចាំបាច់ត្រូវតែសម្អាតដើម្បីចៀសវាងការច ម្ល ង មេ រោ គ។ ក្រ ចកដៃត្រូវតែកាត់ឲ្យខ្លី និងរក្សាអនាម័យចៀសវាងការដាច់រលាត់សា ច់ខ្ចី ឬបង្កជា រោ គ ផ្សិ ត ជាពិសេសចំ ពោះ ប្រ ដា ប់ ភេ ទ ស្ត្រី។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

អ្វីដែលសំខាន់ អ្នកមិនត្រូវបណ្ដោយខ្លួនឲ្យក្លាយទៅជា ញៀ ននឹ ងល្បែ ង ផ្លូ វ ភេ ទ នេះទេ ពីព្រោះវាអាចប ង្កឲ្យបុគ្គ លម្នា ក់ផ្ដា ច់ខ្លួ នពីសង្គ ម មានអារម្មណ៍ខ្មា សអៀ ន បាត់បង់ជំនឿចិត្ត និងពិបាករ កដៃ គូ ជី វិ តផ ងដែរ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!