ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ដំណឹងល្អហើយ! BioNTech ជឿថា វ៉ា ក់ សាំង របស់ខ្លួនអាច ទ ប់ ស្កា ត់ មេ រោ គ កូ វីដ បំ​ ប្លែ ង ខ្លួនឥណ្ឌាបាន

166

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្នុងខណៈដែលក្តី ព្រួ យ បារ ម្ភ ខ្លា ច មេ រោ គ បំ ប្លែ ង ខ្លួនឥណ្ឌា រី ក រា ល ដា ល ឆ្ល ង ប្រទេសនិង ឆ្ល ង ទ្វីប បង្កើតជា រ លក ច ម្ល ង កូ វីដ ១៩ ថ្មី ប្រធានមន្ទីរ ពិ សោធន៍ BioNTech បានសម្តែងជំនឿជាក់ នៅថ្ងៃពុធទី ២៨មេសា ២០២១នេះ ថា ថ្នាំ ប ង្ការ កូ វីដ របស់ Pfizer/BioNTech ក៏មានប្រសិទ្ធភាព ទ ប់ ស្កា ត់ មេ រោ គ កូ វី ដ បំ ប្លែ ង ខ្លួននៅឥណ្ឌាបានដែរ។ វ៉ា ក់ សាំ ង របស់មន្ទីរ ពិ សោ ធន៍ អាមេរិក-អង់គ្លេស Pfizer/BioNTech បាន ឆ្ល ងកាត់ ការសាកល្បងលើ មេ រោ គ បំ ប្លែ ង ខ្លួនជាច្រើនទម្រង់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

មន្ទីរ ពិ សោធន៍ កំពុងធ្វើ តេ ស្ត សាកល្បង មិ ន ទាន់ចប់ទេ ប៉ុន្តែទម្រង់នៃ មេ រោ គ កូ វីដ បំ ប្លែ ង ខ្លួននៅឥណ្ឌា ដែលមានឈ្មោះបច្ចេកទេស B. 1. 617 ធ្លាប់ត្រូវបានមន្ទីរ ពិ សោធន៍ ធ្វើការសិក្សា ដើម្បីផលិត វ៉ា ក់ សាំ ង ហេតុដូច្នេះហើយបានជាយើងជឿជាក់ថា ថ្នាំ វ៉ា ក់ សាំង Pfizer/BioNTech អាច ប្រ យុ ទ្ធ ប្រ ឆាំ ង នឹង មេ រោ គ កូ វីដ បំ ប្លែ ង នៅឥណ្ឌាបាន។ នេះជាការពន្យល់របស់លោក Ugur Sahin នាយកមន្ទីរ ពិ សោធន៍ BioNTech នៅក្នុងសន្និសីទកាសែតអនឡាញ នាថ្ងៃពុធទី ២៨មេសា២០២១ ដោយបានគូសបញ្ជាក់បន្ថែមទៀតថា វ៉ា ក់ សាំងដែល BioNTech អភិវឌ្ឍជាមួយក្រុមហ៊ុនអាមេរិក Pfizer បានសាកល្បង លើ មេ រោគ កូ វី ដ បំ ប្លែ ង ជាង៣០។ ជាលទ្ធផល មិ ន ថាជាមួយ មេ រោ គ បំ ប្លែ ង ខ្លួនមួយណាទេ វ៉ា ក់ សាំ ង សុទ្ធតែអាចបង្កើត អង់ ទី ក័រ ការពារខ្លួនបានគ្រប់គ្រាន់ទាំងអស់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដូច្នេះគេត្រូវតែពង្រឹង យុទ្ធ នា ការ ចា ក់ ថ្នាំ បង្ការ ដើម្បីប្រ យុទ្ធ ប្រ ឆាំ ងនឹង កូ វី ដ ១៩។ នាយកមន្ទីរពិ សោធន៍ ឯកទេស ខាងបច្ចេកវិទ្យា ARN ដែលក្លាយជាជើងឯកពិភពលោកផ្នែក ភាព ស៊ាំ បានប្រកាសឱ្យដឹងទៀតថា វ៉ា ក់ សាំ ង ដែលសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិក បានប្រើតាំងពីខែធ្នូ២០២០មក នឹងទទួលបានការអនុញ្ញតពី អា ជ្ញា ធរ សុ ខា ភិ បាល ចិន ទៅធ្វើចរាចរណ៍នៅចិនក្នុងពេលឆាប់ៗខាងមុខនេះ យ៉ាងយូរបំផុតនៅខែកក្កដា។ ដោយបានលើកសរសើរសហភាពអឺរ៉ុបចំពោះសមត្ថភាព ចរ ចា ចែកចាយ វ៉ា ក់ សាំ ង លោក Sahin យល់ថាការនាំចេញ ថ្នាំ ប ង្ការ ទៅ ឱ្យប្រទេសផ្សេងនៅពេលអឺរ៉ុបមានភាពស៊ាំរួមហើយ ជាទង្វើមនុស្សធម៌ ព្រោះអឺរ៉ុប មិ ន អាចមានសុវត្ថិភាពទេ បើ មេ រោ គ បំ ប្លែង នៅបន្ត រា ត ត្បា ត ប្រទេសផ្សេងនោះ។
ប៉ុន្តែ ថ្នាំ ប ង្ការ របស់ Pfizer/BioNTech ចាំបាច់ ត្រូវ ចា ក់ រំលឹកម្តងទៅ ៦ទៅ៩ខែក្រោយការ ចា ក់ លើកទីពីរ បន្ទាប់មកត្រូវ ចា ក់ ជារៀងរាល់ ១២ ទៅ១៨ខែម្តង៕ ប្រភព:វិទ្យុបារាំង។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​