ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ថ្នាំ គ្រា​ ប់ លេបតាមម៉ាត់ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុន PFIZER អាច ព្យា បា ល ជំ ងឺ កូ វី ដ បាន ១០០%​ (មានវីឌីអូ)

164

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

CEO របស់ Pfizer ថា ថ្នាំ គ្រាប់ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួន សម្រាប់ ព្យា បា ល ជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ អាចនឹងបញ្ចេញនៅចុងឆ្នាំនេះ។
កាលពីថ្ងៃអង្គារទី២៧ ខែមេសា ឆ្នាំ២០២១នេះ លោក Albert Bourla នាយកប្រតិបត្តិនៃក្រុមហ៊ុន ផ លិត វ៉ា ក់ សាំង Pfizer បានប្រាប់សារព័ត៌មាន CNBC ថា ថ្នាំ គ្រា ប់ លេបតាមម៉ាត់ថ្មីរបស់ក្រុមហ៊ុនខ្លួន អាច ព្យា បា ល ជំ ងឺ កូ វី ដ ១៩ បាន ១០០% ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រុមហ៊ុន Pfizer បាន ប ង្កើត វ៉ា ក់ សាំ ង កូ វី ដ ១៩ ហើយត្រូវបានអនុញ្ញាតជាលើកដំបូងនៅសហរដ្ឋអាមេរិកជាមួយក្រុមហ៊ុន ផ លិត ឱ ស ថ អាល្លឺម៉ង់ BioNTech ដោយបានចាប់ផ្តើមកាលពីខែមីនា ក្នុងការ តេ ស្ត សា ក ល្ប ង ព្យា បា ល នៅដំណាក់កាលដំបូង ដើម្បី សាក ល្បង ការ ព្យា បា ល ថ្មី ប្រ ឆាំ ង នឹង ជំ ងឺនេះ ។ ថ្នាំ នេះ មានប្រសិទ្ធភាព រា រាំង អង់ ស៊ី ម(ជាកាតាលីករ គី មី ជី វៈ ជួយ ជម្រុញល្បឿន ប្រ តិ កម្ម គី មី ក្នុង សារ ពាង្គ កាយ) ដែល វី រុ ស ត្រូវការ ច ម្ល ង នៅក្នុង កោ សិ កាមនុស្ស ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ប្រសិនបើការ តេ ស្ត សា ក ល្ប ង ព្យា បា ល មានដំណើរការល្អ ហើយរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪ សថ អនុម័តឱ្យ ថ្នាំ នោះ ថ្នាំ អាចត្រូវបានចែកចាយពាសពេញសហរដ្ឋអាមេរិកនៅចុងឆ្នាំនេះ ។
ទន្ទឹមនឹងនេះ អ្នកជំនាញផ្នែក សុខ ភា ព បាននិយាយថា ថ្នាំ ដែលលេបតាមមាត់របស់ក្រុមហ៊ុន Pfizer នឹងដើរតួនាទីយ៉ាងសំខាន់ក្នុងការ ការ ពារ វី រុ ស នេះ ព្រោះសម្រាប់អ្នកដែល ឆ្ល ង មេ រោ គ នេះ អាចប្រើវានៅខាងក្រៅមន្ទីរ ពេ ទ្យ បាន ។ ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសង្ឃឹមថា ការ លេ ប ថ្នាំ នេះ នឹងជួយការពារពីការវិត្ត ន៍ របស់ មេ រោ គ ឆ្ល ងកូ វី ដ ១៩ ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ក្រៅពី ថ្នាំ នេះ ក្រុមហ៊ុន Pfizer នៅតែកំពុងធ្វើ តេ ស្ត វ៉ា ក់ សាំ ង របស់ខ្លួនទៅលើ កុ មា រ អាយុចាប់ពី ៦ខែ ទៅ ១១ឆ្នាំ ។ មន្ត្រីសុខាភិបាលសាធារណៈ និងអ្នកជំនាញ ជំ ងឺ ឆ្ល ង បាននិយាយថា ការ ចា ក់ វ៉ា ក់ សាំ ង កុ មារ គឺមានសារៈសំខាន់ណាស់ ក្នុងការ ប ញ្ចប់ ការ ឆ្ល ង រា ល ដាល នៃ មេ រោ គ ឆ្ល ង នេះ ។
កាលពីដើមខែនេះ ក្រុមហ៊ុន Pfizer បានស្នើសុំរដ្ឋបាលចំណីអាហារ និងឪ សថ អាមេរិក ដើម្បីពង្រីកការអនុញ្ញាត វ៉ា ក់ សាំ ង របស់ខ្លួនដល់ ក្មេ ង ជំ ទង់ ដែលមានអាយុចាប់ពី ១២ឆ្នាំ ទៅអាយុ ១៥ឆ្នាំ បន្ទាប់ពីការ ចា ក់ របស់ខ្លួន ត្រូវបានរក ឃើញ ថា មានប្រសិទ្ធភាព ១០០% នៅក្នុងការសិក្សាមួយ ។
ក្នុងនោះដែរ លោក Bourla បានប្រាប់ស្ថានីយទូរទស្សន៍ CNBC កាលពីថ្ងៃអង្គារថា លោកមានសុទិដ្ឋិនិយមថា រដ្ឋបាលចំណីអាហារ និង ឪ សថ នឹងយល់ព្រមលើការប្រើប្រាស់ ថ្នាំ ចា ក់ នេះ លើមនុស្ស វ័យ ជំ ទង់ ៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​