ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

អាជ្ញាធរអប់រំបុរសម្នាក់ដែលបង្ហោះព័ត៌មានមិនពិត ពាក់ព័ន្ធនឹងជំងឺកូវីដ១៩ នៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង (Video )

68

(ស្វាយរៀង)៖ បុរសម្នាក់រស់នៅក្រុងបាវិត ខេត្តស្វាយរៀង ដោយសារតែបង្ហោះ ព័ ត៌ មា នមិនពិតពា ក់ព័ ន្ធនឹង ជំ ងឺ កូ វី ដ១ ៩ ក៏ ត្រូ វអា
ជ្ញា ធ រចុះ ស្រា វជ្រា វរកមុខ ដើម្បីហៅ មកអ ប់រំ ណែនាំ ព្រមទាំ ង ធ្វើ កិ ច្ច ស ន្យា លុ បព័ ត៌ មា នក្លែ ងក្លា យនោះ ចេញ និង បញ្ឈប់អំ ពើ ទុ ច្ច រិ ត នេះតទៅទៀត។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បុរសរូបនេះបានប ង្ហោះ សារនៅ លើគ ណនី វីឆាត (Wechat) និង គណ នីហ្វេ កប៊ុ កគ្រុប (Facebook Group) យ៉ាងដូច្នេះថា «យោងតាមសាលាក្រុងបាវិតបានជូនដំណឹងថា នៅក្រុងបាវិតមាន ក រណី ម នុ ស្ស ២ ឬ ៣នាក់ ឆ្លងជំ ងឺ កូវី ដ១៩ ហើយ»។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ការចុះអប់រំបុរសខាងលើនេះ ធ្វើឡើងនាថ្ងៃទី២៥ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២១ ដោយមានការដឹកនាំរបស់លោក តូច ប៉ូលីវ៉ា អភិបាលរងខេត្តស្វាយរៀង និងជាអនុប្រធានគណៈកម្ម កា រប្រយុ ទ្ធនឹង ជំ ងឺកូ វីដ១៩ ខេត្តស្វាយរៀង សហការជាមួយតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្កា។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោក តូច ប៉ូលីវ៉ា បានថ្លែងថា យោងតាមអនុសាសន៍ណែនាំរបសលោក ម៉ែន វិបុល អភិបាលខេត្ត និងជាប្រធានគណៈកម្មកា រប្រយុ ទ្ធប្រ ឆាំ ងជំ ងឺកូ វីដ ១៩ ខេត្ត ដើម្បីចុះស្រាវជ្រាវរកអ្នកដែលបង្ហោះ ព័ត៌ មា នក្លែ ង ក្លាយ ដែលនាំឲ្យមានការភាន់ច្រឡំដល់ប្រជាពលរដ្ឋនៅខេត្តស្វាយរៀងថា មានករ ណី ឆ្លង ជំ ងឺកូ វីដ ១៩ចំនួន ២នាក់។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

លោកបានបន្តថា ក្រោយពីចុះស្រាវជ្រាវទៅឃើញថា បុគ្គលដែលបានបង្ហោះព័ ត៌មា ននេះ គឺធ្វើការផ្នែករដ្ឋបាលនៅក្នុងរោងចក្រតំបន់សេដ្ឋកិច្ចពិសេស ហ្គីហ្កា នៅរោងចក្រ ស៊ី.វ៉ាយ.ថប់ (ខេមបូឌា) ឯ.ក ហើយបានអប់រំឲ្យ ប ញ្ឈ ប់ការបង្ហោះ ព័ ត៌មាន មិន ពិ តដែល នាំ ឲ្យ ប៉ះ ពា ល់ដល់សង្គម។ គណៈកម្មការកម្មការប្រ យុ ទ្ធប្រ ឆាំ ងជំ ងឺកូ វីដ ១៩ ខេត្តស្វាយរៀង បានជម្រាបជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋបានជ្រាបថា នៅក្នុងភូមិសាស្រ្តក្រុងបាវិត មិនមានការ ឆ្ល ងជំ ងឺកូ វី ដ១៩ មានសភាពស្ងប់ស្ងាត់ធម្មតា មិនដូចដែលបុគ្គលខាងលើបានលើកឡើងនោះទេ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

បើតាមលោក តូច ប៉ូលីវ៉ា បានបញ្ជាក់ថា បុគ្គលដែលប ង្ហោះ ខាងលើនេះបានសារភាពថា ដោយសារតែមិនចង់ឲ្យជនជាតិចិនចេញដើរលេងក្រៅ ដែលនាំឲ្យខ្លា ចឆ្លង ជំ ងឺផ្សេងៗ ទើបខ្លួនបា នបង្ហោះ ព័ត៌ មាន មិនពិ តនេះឡើងនៅក្នុងគ្រុបមានគ្នា ២៧នាក់ តែប៉ុណ្ណោះ ស្រាប់តែមានការបែក ធ្លាយ ហើយនៅក្នុងខ្លឹមសារនោះក៏បានសរសេរសារអប់រំអំពីការបង្ការទប់ ស្កាត់ ជំ ងឺកូ វីដ ១៩ផ ងដែរ៕


TAG


You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!