ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

ខេត្តតាកែវ ក្នុងចំណោម អ្នក វិ ជ្ជ មា ន កូ វី ដ ១៩ ទាំង ៥៣នាក់ ភាគច្រើនជាអាជីវករផ្សាសំរោងយ៉ោង

180

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

រដ្ឋបាលខេត្តតាកែវសូមជម្រាបជូនដំណឹងដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋ និងសាធារណជនទាំងអស់ អោយបានជ្រាបថា យោងតាមលទ្ឋផល នៃការ វិ ភា គ វត្ថុ សំ ណា ក រក មេ រោ គ កូ វី ដ -១ ៩ នៅថ្ងៃទី ២៣ ខែឧសភា ឆ្នាំ២០២១ បាន រ ក ឃើ ញ អ្នក ជំ ងឺ កូ វី ដ -១ ៩ ថ្មី ដែលជា ក រ ណី ឆ្ល ង នៅក្នុងសហគមន៍ចំនួន ៥៣នាក់។អ្នក វិ ជ្ជ មា ន កូ វី ដ – ១ ៩ ទាំង ៥៣នាក់ កឺជាអាជីវករ ជាងកាត់សក់ សិស្ស កុមារ កម្មករ និងកម្មការិនីរោងចក្រ។

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

ដើម្បី ទ ប់ ស្កា ត់ ការ ឆ្ល ង រា ល ដា ល នៃ ជំ ងឺ កូ វី ដ -១ ៩ បន្ថែមទៀត រដ្ឋបាលខេត្ត សូមអំពាវនាវដល់លោក លោកស្រីអាជីវករ បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនិងក្រុមគ្រួសារដែលធ្លាប់បានប្រាស្រ័យទាក់ទងដោយផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល ជាមួយអ្នក វិ ជ្ជ មា ន កូ វី ដ – ១ ៩ ទាំងអស់គ្នានេះត្រូវរាយការណ៍ជូន អា ជ្ញា ធរ មូលដ្ឋានជាបន្ទាន់ និងប្រញ៉ាប់រួសរាន់ទៅ ផ្ត ល់ សំ ណា ក ដើម្បី វិ ភា គ រ ក វី រុ ស កូ វី ដ – ១ ៩ នៅតាមមណ្ឌល សុ ខ ភាព ឬមន្ទី ពេ ទ្យ បង្អែក ដែលនៅជិតផ្ទះរបស់លោកអ្នករៀងរាល់ម៉ោងធ្វើការ(រួមទាំងថ្ងៃឈប់សម្រាក) ហើយត្រូវធ្វើ ច ត្តា ឡី ស័ ក អោយបានត្រឹមត្រូវតាម វិ ធា ន ការរបស់ក្រសួង សុ ខា ភិ បាល៕

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​

​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​​