ព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍

Category: សុខភាពនិងសម្រស់

ដឹងទេ! ស្ត្រី ច ង់ រួ ម ភេ ទ បំ ផុតនៅពេលណា?

ខណៈពេលដែលមានពេលវេលាច្រើនដែល ស្ត្រី ចូ ល ចិ ត្ត ចៀសវាងភាពស្និ...

តិ ចនិ ច ម៉ា ស្សា ក្បា ល សុ ដ ន់ ស្រ្តី រ ហូ តដ ល់នា ង ចំ ហ រ មា ត់ ខ្លាំ ង ឬថ្ងូ ​ រ បា ន

មានបុ រសច្រើ នណាស់ដែលយល់ថា វិធីដែលធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី ឈា នដ ល់ចំ...

សញ្ញា សម្ងាត់ ១០យ៉ាងបង្ហាញថា នា ងកំពុ ងច ង់ធ្វើ រឿ ងលើ គ្រែជាមួយអ្ន កភ្លា មឥឡូវនេះ!!!

បុរ សៗតែងតែចង់ដឹងថាតើម នុ ស្សស្រីម្នា ក់ចា ប់អារម្ម ណ៍លើរូ...

គន្លឹះ រួ ម ភេ ទ ដែលផ្តល់អត្ថន័យយ៉ាងអស្ចារ្យដល់ជី វិត

បើសិនជាអ្នកចង់បង្កើតជីវិ ត ផ្លូ វ ភេ ទ កាន់តែល្អបំផុតនោះ...

ដឹងការពិត!! នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ បកស្រាយករណីពលរដ្ឋល្មើសច្បាប់ចរាចរណ៍ជាក់ស្តែងបង់ ២៥ម៉ឺនរៀល តែសរសេរ…

នគរបាលរាជធានីភ្នំពេញ...

គន្លឹះ រួ ម ភេ ទ ដោយការឈរ ឲ្យកាន់តែ ស្រើ ប ស្រា ល

ដៃ គូ រ ផ ងដែរ។ អ្វីដែលជារឿងល្អបំផុតនោះគឺថា មិនបាច់មានប ន្ទ...

គន្លឹះ ភ្ញោ ច ដ ល់ ទី តាំ ង ស ម្រើ ប ទាំ ង អ ស់ របស់ ខា ង ស្រី កាន់តែពុះ ក ញ្ជ្រោ ល

ពិតណាស់ តំបន់ សេ រ គឺជាកន្លែងដែលមាន រំ ញោ ច ខ្លាំ ង បំ ផុ ត...

ដឹងទេ! ពេលណាដែលស្ត្រី ច ង់ រួ ម ភេ ទ បំផុត?

ខណៈពេលដែលមានពេលវេលាច្រើនដែលស្ត្រីចូលចិត្តចៀសវាងភាពស្និ...

គួរអាន!!! ស្រីៗ ប្រ យ័ ត្ន! កន្លែងទាំង៤ដ៏ពេញនិយម ជាកន្លែងដែលអាចឱ្យ ប្រុ សៗ ក្ប ត់ ចិ ត្ត ដៃ គូ បានយ៉ាងងាយបំផុត

ចំណង ស្នេ ហា មួយ ពេលខ្លះយើងស្មោះប៉ុនណា យើងលះបង់យ៉ាងណា...

៦សំណួរ ពីការ ស ម្រេ ច កា ម ដោយខ្លួនឯ ង

អារម្មណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ ដល់ត្រើយស្រ ណុកសុ ខស្រួ...

តិ ចនិ ចម៉ា ស្សាក្បា លសុ ដ ន់ ស្រ្តី រ ហូ តដ ល់ នា ងចំ ហ រ មា ត់ខ្លាំ ង ឬ ថ្ងូ រ បា ន

មានបុរ សច្រើនណាស់ដែលយល់ថា វិ ធី ដែល ធ្វើ ឲ្យ ស្រ្តី ឈា នដ ល់ចំ...

សញ្ញា សម្ងាត់ ១០យ៉ាងបង្ហាញថា នា ងកំពុ ងច ង់ធ្វើ រឿ ងលើ គ្រែជាមួយអ្ន កភ្លា មឥឡូវនេះ!!!

បុរ សៗតែងតែចង់ដឹងថាតើម នុ ស្សស្រីម្នា ក់ចា ប់អារម្ម ណ៍លើរូ...

មូលហេ តុដែលធ្វើ ឱ្យម នុ ស្ស ស្រី ហ៊ា ន សុំ ម នុ ស្ស ប្រុ សរៀ ប ការមុ ន

មានហេតុផលច្រើនណាស់ដែលធ្វើឲ្យម នុ ស្ស ស្រី ស ម្រេ ច ចិត្តសុំ...

តើមានប្រ ជ្រុ យនៅ លើ លិ .ង្គ មានន័យយ៉ាងណា?

ប្រជ្រុយ...

ច្បាប់នៃការ រួ ម .ភេ .ទ ចម្លែកៗនៅជុំវិញពិភពលោក ដឹងហើយហួសចិត្តណាស់!

ច្បាប់នៃការ រួ ម .ភេ .ទ ភាគច្រើនតែងតែមានហេតុផល។...

តើត្រូ វធ្វើ ម៉េ ច ខ្លះទៅ ទើប រួ .ម ភេ .ទ កុំ ឱ្យកូ នដឹ ង?

ការ រួ .ម ភេ .ទ ដោយមិ នស្រែ កថ្ងូ រ និងគ្មា នស ម្លេ ងមិ ន ហៅ ថា រួ .ម...

តើ កា រ លេ ប ទឹ ក កា .ម បុ រ .ស ជួ យ ឲ្យ អ្ន ក មា ន សុ ខភា ព ល្អ ឬ?

វាអាចស្តាប់ទៅដូចជា សំណួរដ៏ ឆោ តល្ង ង់ មួ យ ការដែលអ្ន...

តើគួ រ រួ .ម ភេ .ទ ប៉ុន្មាននាទី ទើបចាត់ទុ កជាវេលាស ម រម្យ?

បើអ្នកមិនមែនជាអ្នកវិទ្យាសាស្ដ្រ...

មើ .ល អា .អូ .ន តូ .ច អា ចដឹ ងថា អ្ន .ក រ .ស់ បា ន ដ .ល់ អា .យុ ប៉ុ .ន្មា .ន

ការសិក្សាថ្មីពីសកលវិទ្យាល័យ M i s s i s s i p p i បានរ ក ឃើញ ថា អ ស ម .ត្ថ ភា...

គេថាបើ ច្រ មុះបុ រ ស ធំ លិ .ង្គ របស់គេ ក៏ ធំ ដែរ តើពិ តអ ត់…??

ពិភពលោកតែងតែចង់ស្វែងរកពីអាថ៌កំបាំងនៃ អា អូ .ន តូ .ច របស់បុ .រ .ស...

ហេតុអ្វីបានជាមនុ ស្សជំនាន់ដើមមានថាមព ល ផ្លូ វ ភេ .ទ ខ្លាំ ង?

តើអ្នកដឹងទេថា ហេតុអ្វីបានជាបុ រ ស ៗត្រូ វ កា រ ថ្នាំ ប៉ូ វ អា អូ...

កង្វះកា រ រួ ម ភេ .ទ អាចធ្វើឱ្យអ្ន កមា នជំ ងឺកា ន់តែ ធ្ង ន់

មនុ ស្សដែលឧស្សា ហ៍ឈឺ រ៉ាំ រ៉ៃ ក៏ធ្លា ប់បានឆ្លងកា ត់ប ញ្ហាជី វិ...

ដឹងអត់! ស ម្លេងថ្ងូ. រ របស់ម នុ ស្ស ស្រី ជួយអ្វីបានខ្លះដល់ដៃ គូ ពេ ល រួ ម ភេ .ទ?

សម្លេ ងដែល បន្លឺចេញពីក្នុងប ន្ទ ប់ គេ ង ភា គច្រើនគឺជាសំ លេ...

រួ ម ភេ ទ ដោ យ ប្រើសុ ដ ន់ ធ្វើឱ្យគូ ស្នេ ហ៍ទាំ ង ២មិ នអា ចបំ ភ្លេ ចបា ន

បុ រសៗទាំ ងអស់ឈ្ល ក់វ ង្វេ ងនឹង សុ ដ ន់ ដូចនេះការដា ក់អា អូ ន តូ...

ចង់ដឹងទេរឿងពិតចេញពីបេះដូងរបស់បុ រ ស! ចំណុចណាខ្លះដែលប្រុ ស ៗមិនចូលចិ ត្តសំ លឹ ងទាល់តែសោះ មកលើម នុ ស្ស ស្រី?

ម នុ ស្ស ស្រី អា ចរ កឃើញចំ ណុ ចមិ នទា ក់ទាញ របស់ម នុ ស្ស ស្រីដូ...

១០ ចំ ណុ ច ស្រៀ វ របស់ ស្ត្រី ដែលបុ រ ស គួរដឹង

នៅលើរាងកាយស្ត្រី មានចំណុចស្រៀវសំខាន់ៗ 10ចំណុច...

ខ្សោយផ្លូវភេទ

ខ្សោយ ផ្លូ វភេ ទ តើអ្នកគួរធ្វើបែបណា?

ចំពោះអ្នកដែលមានហា និ ភ័.យ ក្នុងការខ្សោ យ សម.ត្ថភាព ផ្លូ វ ភេ ទ...

កត្តាដែលធ្វើឲ្យអ្នកបាត់បង់ អា រ ម្ម ណ៍ផ្លូ វ ភេ ទ

កត្តា និងហេតុផលមួយចំនួនដែលធ្វើឲ្យលោកអ្នកបាត់បង់អា រម្ម...

ធ្វើ យ៉ាងណា ញ៉ែ ស្រី ឱ្យ បានស ម្រេ ច

បុ រ សដែលចង់ញ៉ែ ស្រី ឱ្យបានសម្រេច មិនខកបំណង...

ចង់ឲ្យខាង ស្រីមានអា រ ម្ម ណ៍ ផ្លូ វ ភេ ទ យប់នេះ គួរតែឲ្យអំណោយទាំងនេះដល់នាង

ការរៀបចំកាដូ ឬអំណោយដល់ ម នុ...

តាមពិត ម.នុស្ស ប្រុ.ស ចូ ល ចិត្តប្រើមាត់ ពេលរួម ភេ ទ ដោយសារតែអញ្ចឹងសោះ!!!

មែនហើយ មានម.នុស្ស ប្រុ.ស...

គន្លឹះក្នុងការជួយឲ្យ សុ ដ ន់ កាន់តែរីកធំទៅៗ តាមរបៀបធម្មជាតិ

មានមធ្យោបាយច្រើនណាស់ដែលស្រ្តីអាចធ្វើបានដើម្បីបង្កើនទំហំ...

រឿង ៧ យ៉ាងដែលធ្វើឲ្យស្ត្រី ខ្លាចការ រួ ម ភេ ទ

ការ រួ ម ភេ ទ ច្រើនតែត្រូវបានគេនិយាយថា ជារឿងសប្បាយ...

សម្រាប់បុរសៗចង់បានផ្លូវភេ ទខ្លាំង គ្រាន់តែព្យាយាមញ៉ាំអាហារពីរមុខនេះរាល់ថ្ងៃទៅ នឹងដូចបំណងហើយ

...

គន្លឹះភ្ញោចដល់ទីតាំងស ម្រើ បទាំងអស់របស់ខាងស្រីកា ន់តែពុះក ញ្ជ្រោ ល

ពិតណាស់ តំបន់ សេ រ...

បើហ៊ានរួ ម ភេ ទក្នុងដំណាក់កាល៥នេះ អាចស្លាប់​បាន!

ខាងក្រោមនេះ...

ទម្លាប់អាក្រក់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកមើលទៅកាន់តែឆាប់ចាស់

...

មនុស្សស្រីដែលខាន រួ ម ភេ ទ យូរ អាចនឹងសម្តែងអាការៈទាំងអស់នេះ

នៅពេលយើងនិយាយដល់ការ រួ ម ភេ ទ...

ស្នេ ហា លើអាកាស! ចង់ រួ ម ភេ ទ ជា មួ យ ធម្មជាតិ គូ ស្នេ ហ៍ មួ យ គូ ត្រូវដឹកទៅពេទ្យ ព្រោះតែធ្លាក់ពីលើដើមឈើ

អាមេរិក : សារព័ត៌មាន បរទេសមួយ បានចុះផ្សាយឲ្យដឹងថា...

មិនចង់ឆាប់ចាស់ទេ កុំចេះតែហ៊ានធ្វើទម្លាប់ទាំងនេះទៀតទៅ

ភាពចាស់ទៅតាមអាយុគឺជារឿងដែលមិនអាចចៀសផុតឡើយ។...

វិធីងាយៗក្នុងការធ្វើឲ្យស្បែកនៅកមានលក្ខណៈក្មេងជាងវ័យឡើងវិញ

...

ដឹងទេ!!! ពេលណាដែល ស្ត្រី ចង់ រួ ម ភេ ទ បំ ផុ ត?

ខណៈពេលដែលមានពេលវេលាច្រើនដែល ស្ត្រី...

ស្រីៗចាំណា! បើបុរសធ្វើរឿងទាំងនេះក្រោយពី រួ ម ភេ ទ ចូរកុំបោះបង់គាត់ចោលអី

មានពេលវេលាច្រើនណាស់ដែលអ្នកតែងតែឆ្ងល់ថា...

មិនដែលដឹងសោះមែនទេ???​ បើសិនជាដឹងប្រយោជន៍ទាំងនេះហើយ អ្នកពិតជាចង់ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើ មា ត់ ខ្លាំ ងណាស់ហើយនៅយប់នេះ!!!

ការ រួ ម ភេ ទ ដោយប្រើមាត់គឺជាមធ្យោបាយបង្កើតក្តីស្រឡាញ់...

ចង់ឲ្យ ស្នេ ហា កាន់តែស៊ីជម្រៅ មិនមែន រួ ម ភេ ទ ហើយចប់ទេ គឺបន្តធ្វើរឿងទាំងនេះសិន

ក្រោយពី រួ ម ភេ ទ រួច មនុស្សប្រុសភាគច្រើនស្ទើរតែ...

សញ្ញាទាំងបញ្ជាក់ថានាង ស្រ ឡា ញ់ អ្នកហើយ តែអ្នកបែរជាមិនព្រមផ្តល់ឱកាសដល់ខ្លួនឯង

ជឿឬអត់ដែលថា...

រឿង ៧យ៉ាងដែលមនុស្សស្រីត្រូវលះបង់ក្រោយពេលរៀបការរួច

ក្រោយពេលរៀបការ មនុស្សស្រីត្រូវប្រឈមមុខ...

មិនបាន រួ ម ភេ ទ ធ្វើឱ្យអ្នកប្រឈមនឹងបញ្ហា ៤យ៉ាង

ភាពហត់នឿយ, ស្ត្រេស,...

ហេតុផល ៧យ៉ាង ដែលអ្នកគួររៀបការ ក្នុងវ័យ៣០ឆ្នាំ

អាពាហ៌ពិពាហ៌ ជាចំណង ហើយចំណងនេះ នឹងចងអ្នកពេញមួយជីវិត។ តើអ្នក...

ការ រួ ម ភេ ទ ជួយសុខភាព តើពិតឬទេ?

ការប្រព្រឹត្ដ ផ្លូ វ ភេ ទ...

You cannot copy content of this page

error: Content is protected !!